11/2023 Akkreditierung Schloss Esterházy / AGA-Diplomverleihung / Akkreditierung Stift Göttweig / Akkreditierung Burg Forchtenstein